«Sammen skal vi bygge et nabolag for alle, hvor det er godt å være menneske, og som er tilrettelagt for en klimanøytral livsstil.»

– Visjonen for Møystad ØKOtun, etablert av medvirkningsgruppa 2020).

Møystad Økotun

Ved Møystad Gård, like utenfor Hamar, skal vi utvikle et boligområde preget av fellesskap, trygghet og tilhørighet – et sted der vi deler mer og forbruker mindre. Nå foreligger det konkrete planer for 10 eneboliger, åtte seniorleiligheter, fellesrom, driftsbygning med plass til høner og småfe, verksted og mathager.

Meld din interesse

Fellesskap

De beste stundene er de vi deler med andre. Opplevelse av fellesskap, trygghet og tilhørighet øker livskvaliteten. En mer bærekraftig livsstil krever at vi deler mer, og forbruker mindre. På Møystad er det satt av 12 mål til dyrking av frukt og grønnsaker. I tillegg bygges det et fellesfjøs med plass til småfe, griser og høner. Å drive et lite mini-bruk, gjøres best i fellesskap med andre, der man kan løse oppgavene sammen, dele på utstyret og bytte på å ta ferie.

Allerede fra salgsstart vil kjøperne bli involvert i arbeidet med å utvikle fellesskapet og innholdet i ØKOtunet. I tillegg til et styre og beboermøter, vil ØKOtunet ha fem arbeidsgrupper, hvor beboerne melder seg etter interesse: Kjøkkengruppa, Hagegruppa, Dyregruppa, Verkstedsgruppa og Gjenbruks- og interiørgruppa.

Gårdsbruk og matauk

Å dyrke sin egen mat er både sunt og meningsfylt. Gjennom fellesskapet i økotunet blir det mulig både å eie redskaper sammen, dele på arbeidet og høste av hverandres erfaringer. Du får mat helt uten sprøytemidler og uten CO2-utslipp fra transport, prosessering og kunstgjødsel. Et diversifisert hagebruk blir et gode for andre arter og bidrar til større artsmangfold. Tunet vil være tilrettelagt for matlaging fra bunnen, og ha god lagerplass for mat. For de som deltar i medvirkningsarbeidet frem til realisering blir det også tilbudt kurs i økologisk hagebruk og dyrehold.

Lokale kretsløp

Jo mindre avfall vi produserer, jo mer vi gjenvinner lokalt, jo lavere utslipp er forbundet med avfallshåndteringen.

Møystad Gård Økotun blir utviklet sammen med potensielle beboerne, slik at vi kan finne løsninger for hvordan kan beboerne kan leve med mindre forbruk, produsere mindre avfall og gjenbruke mer av ressursene. Økotunet vil være tilrettelagt for delingsløsninger for verktøy og utstyr, og ha mer shared space, som reduserer både unødvendig forbruk og kostnader.

Transport

Som beboer i Økotunet vil du ikke lenger trenge egen bil, hvert fall ikke bil nr. 2. ØKOtunet planlegges med en felles elbilpark, ladet på egen solstrøm. Gjennom å dele på bilparken med naboene får du tilgang på alt fra en kjapp bybil, en solid familie bil til en varebil, alt etter behov, og du betaler bare for det du bruker bilen. Bildelingsordningen kommer med en app som gjør samkjøring, og tjenester enkelt.

Bygg og energiforsyning

På Møystad har vi ambisjoner om å skape et tun som kan være selvforsynt med energi, via solenergi og andre energiløsninger.

Våre boliger bygges i naturlige, bærekraftige materialer. I valg av materialer og tekniske løsninger har vi en sjekkliste som skal sikre bærekraft, godt innemiljø og estetikk. Byggenes utforming henger sammen med energiforbruket gjennom hele byggets livsløp. Vi bruker derfor livsløpsregnskap for byggene for å sikre at utslippene blir så lave som mulig.

Medvirkning

Møystad ØKOtun er en del av forskningsprosjektet «Nature in your face» ved NTNU. I utviklingen av prosjektet har ni husstander deltatt i en medvirkningsprosess sammen med forskerne og Nordbolig. Familiene har bidratt med innspill og ønsker for arealbruk, ting og oppgaver man ønsker dele med naboen samt også hvilke tekniske løsninger som vil kunne fungere i hverdagen. Til slutt har de også utformet en felles visjon for økotunet.

Hva er et ØKOtun?

Et ØKOtun er planlagt for at det gode liv skal være hjemme i ditt eget nabolag, med samvær og fellesskap på tvers av generasjoner. ØKOtunet er tilrettelagt for å være delvis selvforsynt med mat og energi. Delte arealer i et felleshus og delingsløsninger for verktøy og bil, bidrar til å redusere forbruket og klimautslippene, og gir mer økonomisk frihet til beboerne.

Her kan du starte dagen med frokostsmoothie av økologiske bær fra egen hage. To dager i uka kan du glede deg til å få servert eller servere fellesmiddag med naboene. Og du vil oppleve tryggheten av å vite at det alltid er noen hjemme, kanskje tilgjengelige for en kaffekopp og en prat, eller til å ta imot barna i felleshuset når de kommer hjem fra skolen

På ØKOtunet kan dere ta tiden tilbake, kjenne gleden og nytten av flere generasjoner. Ved å legge sine ressurser sammen får beboerne tilgang til mye en ellers ikke ville hatt, og sammen skaper man et trygt og stimulerende fellesskap for voksne, barn og eldre. Samtidig som alle har sin egen bolig og private sfære.