Nordbolig er en samfunnsbygger

Som samfunnsbygger mener vi at samfunnsutfordringene vi står overfor, er et felles ansvar. De kan ikke løses av politikere eller innbyggere alene. Det vil kreve at vi klarer å levere nye tanker og finne nye løsninger, fordi vi løser ikke utfordringene vi står overfor med de løsningene som tok oss hit. Utbyggere står i første rekke av aktører som kan bidra til å gjøre en forskjell. Det kan vi oppnå gjennom å sørge for at vi som samfunn når klimamålene, tåler klimaendringene, håndterer eldrebølgen og tilbyr boliger og trygghet til alle innbyggere.

Vi er mer enn boligbyggere, vi er samfunnsbyggere

Vi i Nordbolig har bestemt oss for å være en del av løsningen for en klimanøytral og bærekraftig fremtid.

Les mer om hvordan vi skal gjøre dette.

Målet er at våre boliger skal gjøre det mulig å redusere utslipp fra livsstilen vår, og være fundamentet for livsglede, trygghet og tilhørighet. Vi ønsker å bygge nabolag tilrettelagt for gode relasjoner med delingsløsninger, hagebruk, lokal gjenvinning og flere felles møteplasser. Hjemmet vårt er utgangspunkt for livsstilen vår. Er det gode liv hjemme, stedet vi kan fylle med samvær med andre, meningsfylte aktiviteter og ro, trenger vi ikke hytte eller lengte bort til neste ferie. 

Vi vil ta bedre vare på naturmangfoldet

I 2021 besluttet Nordbolig at vi som en samfunnsbygger ikke vil kjøpe nye tomter på dyrket mark. Samtidig har vi fått på plass en formingsveileder som sikrer mer helhetlig blågrønne soner, ivaretakelse av eksisterende artsmangfold og en egen planteveilder som sikrer biologisk mangfold i alle våre prosjekter.

Våre prosjekter har klimaregnskap

Gjennom våre utviklingsprosjekter Ydalir og Møystad, har vi som samfunnsbygger bidratt til å utvikle verktøy for klimaregnskap til bygg sammen med SINTEF.

Les mer om klimaregnskap.

Klimaregnskap på bygg vil bli standard på alle større prosjekter. Gjennom våre utviklingsprosjekter Ydalir og Møystad, har vi bidratt til å utvikle verktøy for klimaregnskap til bygg sammen med SINTEF. Vi jobber også med beregninger av utslipp fra andre utslippsområder knyttet til livsstil, og hvordan vi kan legge til rette for at beboerne kan redusere utslippene sine fra avfall og forbruk, mat, transport, bygg og energiforsyning.

Deleløsninger som styrker bomiljøet

Vi ønsker at våre nabolag skal være tilrettelagt for en livsstil med lavere utslipp, og da må beboerne dele mer, både areal og utstyr.

Les mer om dele– og fellesskapsløsninger.

Nordbolig bygger og tilrettelegger for fellesskapsløsninger. Ved å redusere privat areal, og heller bygge fellesarealer, får alle beboerne flere funksjoner rimeligere og totalt antall bygde kvadratmeter blir redusert. Prosjektene skal ta hensyn til behov for både private rom, semiprivate rom, fellesrom, samt offentlige rom. Et godt nabolag med gode relasjoner mellom naboene skal være et av Nordboligs kjennetegn. Tilrettelegging og implementering av delingsløsninger styrker bomiljøet og gir lavere miljøfotavtrykk.

Vi bruker deleappen Heime i våre nabolag, for å gjøre det enkelt å bli kjent med naboen, hjelpe hverandre med små tjenester, dele og bytte på ting og utstyr og arrangere felles aktiviteter i nabolaget. Flere større prosjekter leveres også med bildelingsløsningen OTTO, slik at beboerne ikke må eie egen bil, eller hvertfall ikke to biler. Da tar bilen opp mindre plass, det kan produseres færre biler og de fleste reduserer bruken av bilen til småturer

Vi bygger for det aldersvennlige Norge

Nordboligs visjon er å bygge gode nabolag. Et viktig element for oss som samfunnsbygger er å bygge boliger for en blandet demografi.

Les mer om hvordan vi tilrettelegger for aldersvennlige nabolag.

Det vil si at vi aktivt skal legge til rette for at våre nabolag får beboere av ulik alder, ulik inntekt, ulik bakgrunn og preferanser. Det gjør vi fordi privat næringsliv er utfordret av Stortinget til å være med å løse de store samfunnsutfordringene vi nå står over; først og fremst klimakrisen og eldrebølgen, men også kampen mot ensomhet og ulikhet.

Aktiv voksen er Nordboligs konsept for kjøpere over 55 år uten hjemmeboende barn. Konseptet tar utgangspunkt i attraktive leiligheter med utvidede felles arealer og aktiviteter, integrert i nabolag med boliger for både store og små familier. Vi tror at ulike generasjoner kan ha stor glede av hverandre. Om vi legger til rette for det, kan også naboer være til store glede og nytte for hverandre og lokalsamfunnet.

Bidragsyter i forskningsprosjekter

Bygg og bolig står for 30-40 % av klimagassutslippene. Som samfunnsbygger har vi gode forutsetninger for å redusere utslippene.

Les mer om hvordan vi bidrar til ny kunnskap.

Gjennom å tilrettelegge for mer deling, selvforsyning og gjenbruk, kan vi redusere utslippene fra beboerne. For å finne riktige tiltak, som både blir brukt og reduserer utslipp deltar vi i forskningsprosjektet Nature in Your Face ved NTNU.

Vi jobber spesielt med å redusere klimagassutslipp fra byggene våre. På Ydalir har vi bidratt til utviklingen av klimaregnskap for bygg og integrerte delingsløsninger sammen SINTEF i forskningsprosjektet ZEN.

Nordbolig har forpliktet seg til å jobbe for fem av FNS bærekraftsmål:

11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
3: God helse og livskvalitet
7: Ren energi til alle
12: Ansvarlig forbruk og produksjon
15: Livet på land

Vi er stolt lærebedrift

Nordbolig Hamar AS har siden 1994 vært godkjent lærebedrift innenfor tømrerfaget. Gjennom å utdanne lærlinger bidrar vi til å utvikle faget og sørge for at Norge har håndverkere også i fremtiden..

Norge har gjennom flere tiår gjort seg avhengig av utenlandsk arbeidskraft innenfor de fleste håndverksfag. Det er viktig for oss å sørge for norske fagarbeidere, som ivaretar kunnskap om norske forhold og som opprettholder ordentlige lønns og arbeidsforhold for arbeidstakerne.

Det er estimert at Norge vil mangle ca. 9.000 fagarbeidere de neste årene. Heldigvis så er søkertallene til yrkesfag på videregående skoler økende og vi i Nordbolig står klare til å ta imot både utplasseringselever og lærlinger.

Ønsker du å bli lærling?

Kontakt Trond Olav for mer info:

Trond Olav Horten

Daglig leder

950 31 128

Byggfornyelse det viktigste klimatiltaket i byggebransjen

Den mest miljøvennlige kvadratmeteren med bolig, er den som ikke blir bygget. Skal Norge og verden nå sine klimamål, kommer man ikke utenom at noe må gjøres med utslipp fra all eksisterende bebyggelse. Her er det et stort behov for energiøkonomitiltak, og det vil komme incentiver fra myndighetene for å få fart på dette arbeidet. Den årlige nybyggingen utgjør langt under 1 % av eksisterende bebyggelse, og derfor monner det ikke i tilstrekkelig grad å kun øke kravene til nye bygg.

Vi i Nordbolig ønsker å være med på den helt nødvendige oppgraderingen av eksisterende bebyggelse, i tillegg til å bygge nytt. På den måten vil vi bidra til å heve den energiøkonomiske standarden på bygningsmassen i Norge og dermed redusere utslipp fra denne som faktisk står for 40 % av alt utslipp av CO2 her til lands.

Vi tilbyr en komplett løsning for alle som ønsker en oppgradering med alt fra rådgivning, veiledning om støtteordninger til ENØK-tiltak, arkitekt- og prosjekteringstjenester og utførelse av arbeidene innenfor alle fag. Les mer om dette på egen side om Byggfornyelse.

Kontakt oss

Ta kontakt for en uforpliktende prat om ditt prosjekt.

Trond Olav Horten

Daglig leder

950 31 128