Vi gjør en positiv forskjell der vi er, og gjør verden litt bedre der vi kan.

Nordboligs visjon er å skape gode, bærekraftige nabolag med fellesskap og livsglede. Det vi vi gjøre gjennom å tilby boliger med løsninger for en klimavennlig hverdag i nabolag hvor man kan oppleve ekte trygghet og tilhørighet. På den måten vil vi gjøre en forskjell i folks liv, slik at vi sammen bygger livskraftige lokalsamfunn i Mjøs-regionen og på Romerike

Nye boliger, gode hjem og trygge rammer siden 1992

Vi i Nordbolig har bygget nye boliger, hjem og rammer for folks liv siden 1992, og det skal vi fortsette med. Nå skal kompetansen vår spisses ytterligere mot bærekraftige boligløsninger og utvikling av nabolag preget av trygghet, trivsel og tilhørighet.

I 1992 var vi et lite kontor på Hamar med tre ansatte. I dag er vi et konsern med fem selskaper og avdelingskontorer på Hamar, Elverum, Gjøvik og Lillestrøm. I tillegg er Nordbolig inne i flere utbyggingsprosjekter sammen med andre aktører. Vi leverer produkter og tjenester innenfor flere fagområder innen bolig- og eiendomsutvikling. Arkitektur og byggprosjektering, rådgivning og rehabilitering, boligproduksjon, elementproduksjon for boliger og salg er noen av dem.

Som utbygger har vi gått fra å bygge eneboliger og flermannsboliger til å bygge hele nabolag. Det innebærer at vi er med på å forme fremtiden til både boligkjøpere og våre omgivelser. Suksessfaktorer har vært å satse på kvalitet, kompetanse og norske fagarbeidere, nytenkning og mot til å ta et aktivt samfunnsansvar.

Samfunnsansvaret har vokst sammen med bedriften. Nordbolig bygger boliger i en region hvor noen kommuner er preget av stor tilflytting, andre av fraflytting. Å finne attraktive og økonomisk tilgjengelige løsninger for nye boliger i tråd med områdenes utfordringer, er en oppgave vi skal løse sammen med kommunene.

Utvalgte milepæler

I 2012 bestemte vi oss for å utvikle «førstehjem-boliger» for å bidra til at unge mennesker kunne komme inn på boligmarkedet. Dette er hustyper med redusert leveranse og pris, planlagt for at kjøper kan gjøre egeninnsats og bygge ut når økonomien blir bedre.

Siden 2017 har vi vært en selvstendig boligbygger, helt uten kjedetilknytning. Like lenge har vi jobbet målrettet med å kutte klimagassutslipp fra bygg og byggeplass. Først ut var en egen satsning på Massivtre som erstatter stål og betong i bærende konstruksjoner. I dag jobber vi med løsninger som kan redusere materialbruk og være en del av sirkulærøkonomi. Med prosjekter i hele regionen, en stor tomtebank og over 50 egenutviklede hustyper, er vi godt rustet for fremtiden.

I 2022 er klima og nedbygging av natur blitt hensyn alle må ivareta. Boligene og nabolagene vi bygger i dag skal være en del av en klimanøytral verden i 2050. Boligbygging må skje så skånsomt som mulig i forhold til naturinngrep, bidra til å redusere klimagassutslipp i tråd med Paris-avtalen og møte de klimaendringene vi venter. Det fordrer at vi finner nye løsninger på både bolig, energiforsyning og hvordan beboerne skal leve sammen. Nordbolig ønsker å bidra til å finne gode løsninger og deltar derfor i flere forskningsprosjekter.

Norge møter eldrebølgen fra 2022, Nordbolig har innlemmet de nasjonale ambisjonene om et aldersvennlig Norge som en del av egen policy. Våre nabolag planlegges for en blandet demografi med egne seniorkollektiver, som kan gjøre kommunene bedre rustet til å møte eldrebølgen, og skape trygghet og tilhørighet for alle innbyggere.

Bla i vår brosjyre