Etiske retningslinjer og aktsomhetsvurderinger


Etiske retningslinjer er en del av BEIAS gruppen sitt overordnede verdigrunnlag som gjelder for alle selskapene i BEIAS gruppen. Retningslinjene er en del av alt vi foretar oss.

Ledere har et spesielt ansvar for at etiske problemstillinger blir tatt opp jevnlig på den enkelte arbeidsplass.

Dersom det blir avdekket brudd på etiske retningslinjer, skal dette rapporteres til nærmeste overordnet, tillitsvalgt eller verneombud. Å varsle skal ikke få negative konsekvenser for den ansatte.

BEIAS gruppen ønsker å skape et trygt, samlende og inspirerende arbeidsmiljø. Grunnlaget for å nå dette målet er gjensidig tillit/respekt, og åpen og god dialog mellom ledere og kolleger. Vi overholder norsk lov og viser ansvarlighet når det kommer til helse, miljø og sikkerhet. Vi har en ambisjon om å være et bærekraftig konsern som bidrar til å realisere FNs bærekraftsmål.

Respekt – likeverd
Alle skal bli behandlet likeverdig og med respekt uten hensyn til stilling, livssyn, alder, hudfarge, nasjonalitet, kjønn, språk, politisk overbevisning, familiestatus, seksuell legning, mental/psykisk tilstand eller annen grunn.

Habilitet
Ansatte i BEIAS gruppen skal ikke ta del i, eller påvirke håndtering av saker der det kan bli reist tvil om den ansatte er partisk og habil på grunn av lovregler, egne interesser, slektskap, vennskap eller andre forhold. 

Forhold til leverandører
Ansatte som i kraft av sin stilling representerer et selskap i BEIAS gruppen, eller i annen sammenheng kan bli identifisert med selskapet, skal representere selskapet på en måte som gir tillit til selskapet og den enkelte. Våre leverandører skal etterleve norsk lov og vi vil foretrekke leverandører som deler våre verdier.  

Forholdet til offentlig regelverk
Alle ansatte skal sette seg inn i de lover, regler og vilkår som gjelder for vedkommende sitt arbeidsfelt og skal etterleve disse. Ingen skal foreslå eller ta initiativ til brudd eller omgåelse av gjeldende lover og regler.

Økonomiske forhold
Ansatte i BEIAS gruppen skal til enhver tid sørge for at egne økonomiske forpliktelser til selskapet blir oppfylt/er i orden.

Konsekvenser ved brudd på etiske retningslinjer
Alle ansatte i BEIAS gruppen skal gjøre seg kjent med, og rette seg etter de etiske retningslinjene. Brudd på retningslinjene vil kunne få konsekvenser for ansettelsesforholdet. For leverandører som ikke etterlever vår standard vil samarbeidet opphøre. Brudd på norsk lov vil bli anmeldt.

Vedrørende henvendelser om vårt arbeid innen etiske retningslinjer eller åpenhetsloven, gjøres dette skriftlig til mailadresse post@nordbolig.no.

Aktsomhetsvurderinger gjort i 2023/2024

For inneværende periode er det gjort aktsomhetsvurderinger ovenfor våre største leverandører, og for de leverandører som benytter materialer som vi anser å være i risikosonen.

Vi har ingen mulighet for å kontrollere at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blir håndhevet i hele næringskjeden før oss. Vi har derfor forlangt egenerklæringer fra våre leverandører, som bekrefter at disse forholdene blir tatt vare på. Vi forventer videre at våre leverandører stiller samme krav fra sine leverandører. Disse egenerklæringene er arkivert i vårt system som dokumentasjon på at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er ivaretatt.

Vi har ikke kunne avdekke at noen av de leverandørene vi har arbeidet med, har noen avvik i forhold til åpenhetsloven.

–  Denne redegjørelsen er styrebehandlet 25.06.24.