Hvordan bygge attraktive boliger for en klimanøytral fremtid?

– Medvirkning, forskning og Harvards “happiness” studie

Med Møystad Økotun satte vi i Nordbolig oss et hårete mål. Vi skal bygge et nabolag hvor det er mulig å leve med 50% lavere utslipp fra de 4 lokale utslippsområdene bygg og energiforbruk, mat, avfall/forbruk og transport.

Vi håper å kunne dokumentere at et slikt nabolag gir en mer klimavennlig livsstil.

Det første spørsmålet ble «Hvordan kan vi redusere utslippene våre med 50%?».

Det neste, «Hvordan får vi beboerne til å gjøre nødvendige endringer?»

Vi må lage et salgbart produkt, og ikke minst; «hvordan skal vi dokumentere at vårt nabolag har lavere utslipp?»

Vi inngikk et samarbeid med NTNU, Institutt for psykologi, og sammen engasjerte vi en medvirkningsgruppe med 9 husstander som kunne tenke seg å leve mer klimavennlig og med mer fellesskap.

Medvirkningsgruppa ble, over 4 helgesamlinger, presentert for kunnskap om utslipp fra transport, bygg og energiforsyning, mat, avfall og forbruk. De ble konfrontert med ulike måter å redusere utslippene på, slik som mindre egne/private boliger, delte arealer, alternativer til privatbil, håndtering av vann og avløp og egen energiproduksjon med mer. Gruppa ble spurt om “Hva de kunne tenke seg å leve med?”, “Hva ville gi et godt liv?” og “Hva kunne de ikke tenke seg?”. Etter deres innspill ble det vurdert hva som ville være mulig å gjennomføre til en akseptabel pris, og samtidig være i tråd med kommuneplanen, lover og regler.

Medvirkningsarbeidet ble gjennomført sammen med NTNU, som også vil følge prosjektet etter innflytting. I forskningsprosjektet Nature in Your Face vil NTNU sammen med forskere fra NORSUS forsøke å dokumentere utslippene fra beboerne etter 1 års botid og igjen etter 5 års botid. Vi vil oppfordre alle beboere til å delta i forskningsprosjektet.

Fra salg og frem til innflytting vil beboerne på økotunet inviteres til videre medvirkningsarbeid knyttet til organisering, drift og interiør.

Da medvirkningsarbeidet var avsluttet hadde vi et grunnlag for endelig reguleringsplan og utforming – som er det økotunet vi legger frem for salg våren 23. Medvirkningsarbeidet var veldig interessant for oss som utbygger. Deltagerne som var med i medvirkningsprosessen var godt fornøyde med gjennomføringen. Tilbakemelding fra medvirkningsgruppa var entydig på at mer fellesskap er viktig.

Mer fellesskap er også en av de viktigste faktorene når det kommer til å lykkes med å redusere utslipp. Flere delingsløsninger og mindre personlig forbruk vil være helt avgjørende for at vi kommer i mål. Mer fellesskap og tilhørighet er også den lykkefaktoren som mange av oss savner.

Harvards “Happiness” studie  viser til at gode relasjoner og interaksjon mellom generasjoner er avgjørende for vårt velbefinnende. Ved å planlegge for et nabolag med flere generasjoner håper vi å få beboere med ulik kunnskap, ulike behov til ulike tider og et levende nabolag.

Veien har vært lang for et prosjekt med så høy innovasjonsgrad som Møystad. Men endelig nærmer vi oss mål.

Interessen for prosjektet har vært over all forventning. Det er utrolig hyggelig for oss som utbygger å få bekreftet at vi har tenkt riktig. Er du blant de som vurderer å flytte til Møystad, anbefaler vi at du starter dialogen med banken din nå. Får en prisvurdering din bolig, slik at du er klar når tunet legges ut for salg i april.